ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Γ.ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δεν διαπραγματεύεται τους αυστηρούς όρους ασφάλειας και σιγουριάς που διέπουν κάθε της μεταφορά. Ενδιαφερόμαστε για τα εμπορεύματα σας σαν να είναι δικά μας και για αυτό το λόγο έχουμε συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία καλύπτουν πλήρως την αστική ευθύνη της εταιρίας μας, για υλικές ζημίες έναντι τρίτων. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ενεργά ασφαλιστήρια συμβόλαια αποβλήτων (κάλυψη ζημιών από ατυχηματική ρύπανση/μόλυνση του περιβάλλοντος), πυρός, τεχνικών ασφαλίσεων των μηχανημάτων μας, νομικής προστασίας και αστικής ευθύνης για όλες τις εγκαταστάσεις μας.

elEL