ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ CONTAINER

01.

Η οδική μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί τον πυρήνα των εμπορικών μεταφορών στην Ελλάδα και απαιτεί συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε η παράδοση των φορτίων να ολοκληρώνεται έγκαιρα και με ασφάλεια. Το αίσθημα ασφάλειας όσον αφορά την προστασία των εμπορευμάτων, όσο και η σιγουριά για την ολοκλήρωση της αποστολής με ταχύτητα, αποτελούν δύο πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες μας από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρία μας, διαθέτοντας πολυετή πείρα στον χώρο των εμπορικών μεταφορών και πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, αναλαμβάνει μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων (container) σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, με  γνώμονα την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση.

Στο δυναμικό της εταιρία μας ανήκει ένας σύγχρονος και ανανεωμένος στόλος φορτηγών οχημάτων εξοπλισμένος με συσκευές δορυφορικής παρακολούθησης που διασφαλίζουν τη σωστή συντήρηση και την ασφαλή μεταφορά των φορτίων. Όλα τα οχήματα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ ελέγχονται τακτικά ωστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η άριστη κατάστασή τους. 

Οι έμπειροι οδηγοί μας πραγματοποιούν συχνά δρομολόγια και παραδίδουν τα εμπορεύματα με υπευθυνότητα και ασφάλεια, μέσα από ένα αξιόπιστο δίκτυο μεταφορών υπέρβαρων φορτίων- container.

Για κάθε μεταφορικό έργο που αναλαμβάνουμε, με τη σωστή αξιολόγηση και σχεδιασμό μεταφοράς, συμβάλλουμε σημαντικά στην ασφάλεια, τη συνέπεια, την ταχύτητα και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Η εταιρία μας είναι συμβεβλημένη με τον οδηγό ΜΑΠ, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο πλαίσιο λειτουργίας για την προστασία των εργαζομένων. Ο σκοπός των Μέσων Ατομικής Προστασίας είναι η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κινδύνους, σε περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι αυτοί είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν ή περιορισθούν σε αποδεκτό επίπεδο με τεχνικά μέσα, διοικητικούς ελέγχους ή μέσα συλλογικής προστασίας.

Για την καλύτερα εφαρμογή του οδηγού, οι υποχρεώσεις που καλύπτουμε αναφορικά με τα ΜΑΠ έχουν ως εξής:

– Πληροφόρηση των εργαζομένων για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους και για τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν για την προστασίας τους.

– Χορήγηση στους εργαζομένους των κατάλληλων ΜΑΠ με οδηγίες για τη σωστή και αποτελεσματική χρήση τους.

– Έλεγχος της κατάλληλης και αποτελεσματικής χρήσης των ΜΑΠ από τους εργαζόμενους.

– Μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και τον καθαρισμό των ΜΑΠ, την απολύμανση ή αποστείρωσή τους στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται για λόγους υγιεινής.

– Μέριμνα για τη φύλαξη των ΜΑΠ σε ειδικές θέσεις ή χώρους με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

– Μέριμνα για την άμεση αντικατάσταση των ΜΑΠ στις περιπτώσεις που το είδος των ΜΑΠ ή η προχωρημένη φθορά τους το απαιτεί.

 

Υποχρεώσεις εργαζομένων

– Χρήση των ΜΑΠ, όποτε απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας τους.

– Αναφορά στους επικεφαλής κάθε παρατηρούμενης ανωμαλίας ή άλλης αιτίας που δικαιολογεί την επισκευή, τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση των ΜΑΠ.

 

Παράλληλα, η εταιρία μας φέρει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012 σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, καθώς και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για τη ζύγιση φορτίων σε πιστοποιημένες γεφυροπλάστιγγες.

Μεταφορές προϊόντων με ανοιχτές και κλειστές πλατφόρμες

02.

Μελετούμε με προσοχή τα κριτήρια με τα οποία, ανάμεσα στους διάφορους τύπους οχημάτων, θα πρέπει να επιλεγεί κάθε φορά το όχημα που είναι ο καταλληλότερο για να καλυφθούν οι απαιτήσεις για τη μεταφορά του εκάστοτε φορτίου. Οι γενικοί τύποι οχημάτων μεταφοράς φορτίου χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες, η κάθε μια από τις οποίες μπορεί να εξυπηρετήσει τη μεταφορά ιδιαίτερων φορτίων ανάλογα με το είδος, τον όγκο και το βάρος τους.

Στη Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., κατανοώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, παρέχουμε την επιλογή μεταφοράς φορτίων με ανοιχτές και κλειστές πλατφόρμες (καρότσα τύπου “κουρτίνα”) 110 κυβικών, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των ευαίσθητων και πολύτιμων εμπορευμάτων σας. Με αυτή τη δυνατότητα, κάθε επιχείρηση έχει την ευκαιρία να καλύψει απόλυτα όποιες πιθανές αυξημένες απαιτήσεις μεταφοράς και να αισθάνεται ασφάλεια ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί άμεσα και αποτελεσματικά.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

03.

Στην κατηγορία των επικίνδυνων φορτίων κατατάσσονται εµπορεύµατα, είδη και υλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Την ίδια στιγμή όμως, τόσο η βιοµηχανία όσο και άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου απαιτούν την καθηµερινή µεταφορά ανάλογων επικίνδυνων εµπορευµάτων σε μεγάλες ποσότητες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων και των κανόνων ασφαλείας.

O ευρωπαϊκός κώδικας που διέπει τις ασφαλείς οδικές µεταφορές είναι η «Ευρωπαϊκή Συµφωνία για τη ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων ADR» και οι αναθεωρήσεις της.

H συµφωνία είναι γνωστή µε τη διεθνή ονοµασία της ADR από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων “Accord Dangereux Routier”. Από το 1999, η συµφωνία ισχύει και για τις εθνικές µεταφορές µέσα στην Ελλάδα. Για την αναθεώρηση της συµφωνίας, κάθε δύο χρόνια εξετάζονται οι εξελίξεις στην τεχνολογία της µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων (οχήµατα, εξοπλισµός, επικίνδυνες ύλες και ουσίες, συσκευασία, προστασία περιβάλλοντος και εργαζοµένων) και γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις.

Για τη σωστή και ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων φορτίων (ΙΜΟ) η Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει εξασφαλίσει και διαθέτει ειδικά οχήματα που φέρουν τον κατάλληλο, σύγχρονο εξοπλισμό και τις απαραίτητες άδειες ADR, καθώς επίσης όλοι οι οδηγοί της εταιρίας μας είναι κάτοχοι του διπλώματος ADR. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση μεταφοράς επικίνδυνου φορτίου, καλύπτοντας απόλυτα τις αυξημένες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ - ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

04.

Μία από τις πιο δύσκολες αλλά και ενδιαφέρουσες εργασίες στον κόσμο των μεταφορών, είναι τα υπέρβαρα και υπερμεγέθη φορτία. Η μεταφορά τους αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία σε σχέση με τα κοινά φορτία και θεωρείται μια υπηρεσία-πρόκληση προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά, έγκαιρα και με ασφάλεια.

Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα που στη Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχουμε κατορθώσει να φέρνουμε εις πέρας εξασφαλίζοντας την άρτια μεταφορά των ογκωδών φορτίων με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Διαθέτοντας την απαραίτητη και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνουμε ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές υπέρβαρων και υπερμεγεθών φορτίων – container, παρέχοντας όλο το πλαίσιο υποστήριξης μιας τέτοιας διαδικασίας, ώστε να καλύψουμε κάθε ιδιαίτερη απαίτηση.

Κατανοώντας τα προβλήματα στη μεταφορά  των υπέρβαρων φορτίων, παρέχουμε σύγχρονες λύσεις, ενώ παράλληλα εγγυόμαστε την ασφαλή παράδοση των προιόντων σε άριστη κατάσταση και χωρίς καθυστερήσεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια σε κάθε εργασία που μας αναθέτετε. Κάθε μεταφορά προσχεδιάζεται και εξετάζεται με λεπτομέρεια προτού εκτελεστεί για ένα σιγουρο και αξιόπιστο αποτέλεσμα.

Μεταφορές ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων αποβλήτων

05.

Οι μεταφορές ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων αποβλήτων ανήκουν σε μια ξεχωριστή κατηγορία μεταφορών, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Η Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί εγγεγραμμένη εταιρία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και διαθέτει ειδική άδεια διαχείρισης ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, PET, γυαλί, ξύλο κ.λ.π.), προσφέροντας άμεσες λύσεις μεταφοράς για βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες.

Η εταιρεία μας πληροί όλα τα κριτήρια για τη σωστή, ασφαλή μεταφορά ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων αποβλήτων, διαθέτοντας κατάλληλα οχήματα και έμπειρο προσωπικό.

Η αδειοδότηση για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων ισχύει για όλη την Ελλάδα.

Τι είναι το ΗΜΑ

Το ΗΜΑ είναι στην ουσία μία online βάση δεδομένων, στην οποία γίνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση των αποβλήτων που παράγει μία επιχείρηση ή οργανισμός. Συγκεκριμένα,  στο μητρώο αυτό γίνεται η καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα, όπως είναι η ποσότητα, ο τρόπος διαχείρισής τους, καθώς και το είδος τους. Σκοπό της διαδικασίας αυτής είναι να αποτυπωθεί συνολικά, η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται στη χώρα μας καθώς και η διανομή αυτών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχός τους από τους αρμόδιους φορείς.

Μεταφορές χύμα προϊόντων

06.

H Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει τη μεταφορά φορτίων με ακατέργαστες και ημιακατέργαστες ύλες, που μεταφέρονται συνολικά ή μερικά σε χύδην κατάσταση, όπως για παράδειγμα ο παλαιοσίδηρος (scrap). Αρχικά η χρήση εμπορευματοκιβωτίου (container) αποσκοπούσε στη μεταφορά περιορισμένων διαστάσεων γενικού φορτίου. Ωστόσο, με την εξάπλωσή του νέοι τύποι εμφανίστηκαν για την εξυπηρέτηση όλο και περισσότερων εξειδικευμένων φορτίων.

Ανάμεσα στους τύπους εξειδικευμένων εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούνται, υπάρχουν ορισμένοι για τη μεταφορά χύδην φορτίων, για την οποία κατ’ επέκταση, χρησιμοποιούνται τα  «tank containers» ενώ για τη μεταφορά ξηρών φορτίων έχουν αναπτυχθεί τα «bulk containers».

Η εταιρία μας διαθέτει έναν πλήρη στόλο για την αποτελεσματική διαχείριση χύμα φορτίου με φορτωτή και ανυψωτικά μηχανήματα για φόρτωση σε εμπορευματοκιβώτια ή σιλοφόρα οχήματα, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των πελατών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας, παρέχουμε παραλαβή του υλικού από καράβι στις εγκαταστάσεις μας, αποθήκευση και φόρτωσή του σε κοντέινερ με δυνατότητα ζύγισης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται είδη όπως:

  • Γεωργικά προϊόντα
  • Ανακυκλώσιμα υλικά
  • Αδρανή υλικά
  • Ά Ύλες
  • Σωλήνες

Μεταφορές container με ρυμούλκες-καρότσες με ανατροπή

07.

Η εταιρεία μας υπήρξε η πρώτη στην Ελλάδα που επένδυσε και ανέπτυξε τις υπηρεσίες της στη μεταφορά container που απαιτούν εκφόρτωση με ανατροπή. Για τις μεταφορές με ανατρεπόμενα οχήματα η εταιρεία μας διαθέτει ρυμούλκες- καρότσες με ανατροπή, οι οποίες είναι υψηλής τεχνολογίας και συγκαταλέγονται στα ειδικά φορτηγά βαρέων μεταφορών.

Υπάρχει μεγάλη γκάμα σε τύπους οχημάτων βαρέων μεταφορών. Ο κάθε ένας από αυτούς διαθέτει τις δικές του ανάλογες προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένα φορτία καλύπτοντας έτσι κάθε ιδιαιτερότητα. Εξειδικευμένη περίπτωση σε αυτήν την κατηγορία αποτελούν οι ανατρεπόμενες ρυμούλκες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις υπηρεσίες βαρέων μεταφορών.

Τα οχήματα αυτά δεν δίνονται ενιαία, αλλά αποτελούνται από κομμάτια, τα οποία ενώνονται, έτσι ώστε το όχημα να γίνεται τόσο μεγάλο όσο χρειάζεται, για να μεταφέρει το φορτίο που πρέπει. Τέτοιου τύπου οχήματα είναι τα ανατρεπόμενα, στα οποία η πλατφόρμα μεταφοράς του φορτίου μπορεί να ανορθωθεί υπό γωνία.

Στη Γ. ΔΕΜΙΡΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. εξασφαλίζουμε την άρτια, αποτελεσματική και αξιόπιστη μεταφορά βαρέων φορτίων. Οι καταρτισμένοι οδηγοί μας με την τεράστια πείρα τους αποτελούν εγγύηση για την άψογη και ταχύτατη ολοκλήρωση βαρέων μεταφορών με ανατρεπόμενες ρυμούλκες.

elEL